patiëntenrechten

Brochure Patiëntenrechten

Uw rechten als patiënten worden gewaarborgd door Gezondheidscentrum Achterweide conform de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patient.

Kwaliteitsvolle zorgverlening

U hebt recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorgen die beantwoorden aan uw behoeften, en de zorgverleners zetten hiervoor de nodige medische kennis en de beschikbare technologie in.

Daarbij respecteren ze ieders waardigheid en zelfbeschikkingsrecht ongeacht uw nationaliteit, sociale klasse, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging. De zorgen met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van uw lichamelijke en psychische pijn maken integraal deel uit van uw behandeling.

Vrije keuze van een zorgverlener

U bent vrij in de keuze van zorgverlener en u heeft het recht om op elk moment één of verschillende zorgverleners over hetzelfde probleem te raadplegen.

Die vrije keuze kan evenwel door de wet of door omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie beperkt worden (bv. bij een gedwongen opname, bij aanwezigheid van slechts één specialist in de praktijk).  Daarnaast heeft elke zorgverlener ook het recht om uw behandeling – om persoonlijke of beroepsredenen – niet verder te zetten, uitgezonderd in geval van nood. In geval de zorgverlener de behandeling onderbreekt, moet hij u doorverwijzen zodat de continuïteit van uw zorgen gewaarborgd zijn.  U kunt vragen om een kopie van uw medisch dossier op te sturen naar de nieuwe zorgverlener.

Geïnformeerd worden over uw gezondheidstoestand

U hebt recht op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand (het betreft de diagnose, ook al is die negatief) en de vermoedelijke evolutie. De zorgverlener vertelt u ook welk gedrag er bijgevolg wenselijk is (bv. in geval van risico’s bij een zwangerschap). Hij deelt u deze informatie mondeling en in een voor u begrijpbare taal mee. Indien u wenst, kan de nodige informatie schriftelijk worden bevestigd.

Wat indien u geen informatie wenst te vernemen?

Wanneer u geen informatie wenst te krijgen over uw gezondheidstoestand moet u dit vooraf laten weten en dient de zorgverlener uw wens (bv. weigering om te weten of men al dan niet drager is van een ongeneeslijke ziekte) te respecteren. De zorgverlener noteert dit in uw patiëntendossier.

U kan eventueel een vertrouwenspersoon aanduiden aan wie op uw vraag de informatie wel wordt meegedeeld.  De zorgverlener zal dit verzoek eveneens in uw medisch dossier noteren, samen met de identiteit van de vertrouwenspersoon.

Indien het niet meedelen van de informatie ernstig nadeel voor uw gezondheid of voor die van derden (bv. besmettelijke ziekte) oplevert, dan hoeft de zorgverlener dit “verzoek van de patiënt om niet te weten” niet op te volgen. In dat geval dient hij vooraf een andere zorgverlener te raadplegen en de eventueel aangewezen vertrouwenspersoon te horen.

Wat indien de informatie ernstig nadeel voor uw gezondheid kan meebrengen?

Indien de zorgverlener van oordeel is dat de informatie op dat ogenblik een ernstig nadeel voor uw gezondheid zou meebrengen, kan hij u bepaalde informatie onthouden (therapeutische exceptie). Voor die ongebruikelijke en tijdelijke handelwijze dient hij het advies van een collega in te winnen en moet hij de motivering van de onthouding aan het patiëntendossier toevoegen.  De gevoelige informatie wordt wel aan de eventuele vertrouwenspersoon meegedeeld. De zorgverlener zal echter geen informatie onthouden wanneer u die nodig heeft om toe te stemmen tot een behandeling.

Geïnformeerde toestemming voor behandeling

U heeft als patiënt het recht om te vernemen of de zorgverlener verzekerd is en gemachtigd is om zijn/haar beroep uit te oefenen. U heeft als patiënt het recht u te informeren over de verzekeringsdekking en de vergunnings- of registratiestatus van de zorgverlener.

U hebt het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de zorgverlener. De informatie heeft onder meer betrekking op de relevante risico’s, alternatieven en kosten, en wordt op gepaste tijd verstrekt en gebeurt in een voor de patiënt verstaanbare taal.

Dit betekent niet dat de zorgverlener voor elke handeling de expliciete toestemming moet vragen (bloedafname, bloeddruk meten, enz.). Ook uit uw gedrag kan de zorgverlener uw toestemming afleiden. Als u instemt met een behandeling, gaat u in principe akkoord met elk onderdeel van die behandeling. U kan evenwel steeds eenvoudig uw toestemming intrekken of weigeren.

In spoedsituaties, wanneer het onmogelijk is de wil van de patiënt (bv. u bent bewusteloos en wij hebben geen kennis van een voorafgaande wilsverklaring) of zijn vertegenwoordiger te achterhalen, voert de zorgverlener alle noodzakelijke tussenkomsten uit.

Recht op en toegang tot patiëntendossier

U hebt recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Meer informatie over uw rechten betreffende uw patiëntendossier kan u lezen op deze pagina.

Bescherming van persoonlijke levenssfeer

U heeft recht op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij iedere behandeling. Enkel de zorgverleners die betrokken of nodig zijn bij uw onderzoek of uw behandeling, mogen hierbij aanwezig zijn.  In Gezondheidscentrum Achterweide kunt u ook onderzocht, behandeld en verzorgd worden door artsen, tandartsen en paramedici in opleiding. U dient hierover op voorhand geïnformeerd te worden.

U heeft ook recht op de bescherming van uw persoonsgegevens, inclusief uw gezondheidsinformatie. Meer informatie over hoe we precies omgaan met deze gegevens, leest u hier.

Klachtenbemiddeling

Wanneer u van oordeel bent dat een patiëntenrecht niet werd gerespecteerd dan kan u contact opnemen met de ombudsdienst van de federale commissie “Rechten van de patiënt”. De ombudsman luistert, geeft informatie en bemiddelt om de communicatie te bevorderen en de vertrouwensbreuk tussen u en de zorgverleners te herstellen.

Pijnbestrijding 

U hebt recht op pijnbestrijding. Zorgverleners moeten aandacht hebben voor pijn, de pijntoestand evalueren, de pijn behandelen en verzachten.

3 belangrijke aandachtspunten

  1. U heeft als patiënt niet alleen rechten, maar ook de plicht om zo goed mogelijk met de zorgverleners samen te werken. Geef hen alle nodige en gevraagde informatie, kom uw afspraken na en volg hun advies (medicatie, dieet,…) op. Respect voor elkaar draagt bij tot een goede zorgrelatie.
  2. Bij het uitvoeren van uw rechten kan u worden bijgestaan door een zelfgekozen vertrouwenspersoon.
  3. Wanneer u als patiënt niet in staat bent om uw rechten zelf uit te oefenen, dan kan uw vertegenwoordiger dat in uw plaats doen. Deze persoon is ofwel door u aangesteld, ofwel door de vrederechter als bewindvoerder ofwel het gevolg van de toepassing van decascade van uw familieleden tot en met de tweede graad. Voor minderjarigen die nog niet in staat zijn om zelfstandig hun rechten uit te oefenen, zijn dit de ouders of de voogd.