patiëntendossier & privacyreglement

Uw patiëntendossier & privacy

Gezondheidscentrum Achterweide werkt met een dossier per patiënt per specialisatie (tandheelkunde, kinesitherapie, pilates, …). Elke specialisatie heeft namelijk een apart IT-systeem. Dit dossier is voor alle specialisaties volledig elektronisch en bevat wel gegevens van artsen, tandartsen en paramedici (sociaal werkers, kinesisten, psychologen,…). Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor uw zorg instaan. Zo draagt het patiëntendossier bij tot een veilige, kwaliteitsvolle en efficiënte zorg en is het in overeenstemming met de wet op de patiëntenrechten.

Afschrift of inzage in uw patiëntendossier

Inzage

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw patiëntendossier. Aan uw verzoek tot inzage zullen wij onverwijld en uiterlijk na 15 dagen gevolg geven.

U heeft echter geen recht op inzage in de persoonlijke notities van uw zorgverlener, informatie die betrekking heeft op derden of in informatie die valt onder de therapeutische exceptie (zie hierover onze “Brochure patiëntenrechten”.

Afschrift (kopie) aanvragen

Als patiënt kunt u een kopie van uw medisch en verpleegkundig dossier opvragen tegen. Vraag hier het  formulier voor aan de balie.

Inzage na overlijden

Na overlijden van de patiënt is enkel onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier mogelijk via een beroepsbeoefenaar door bepaalde nabestaanden, voor zover de patiënt zich hiertegen niet uitdrukkelijk verzet heeft.. Vraag hier het  formulier voor aan de balie.

 

Privacy

Uw dossier binnen Gezondheidscentrum Achterweide

Gezondheidscentrum Achterweide is overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de overige privacyregels samen met de zorgverleners verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in uw patiëntendossier binnen Medineth worden bijgehouden.

Artsen, verpleegkundigen en paramedici van Gezondheidscentrum Achterweide mogen uw dossier inkijken, enkel op voorwaarde dat ze direct bij uw behandeling betrokken zijn en zolang deze betrokkenheid bij uw behandeling duurt. Ook administratieve medewerkers hebben toegang tot een deel van uw dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht.

U kan uw behandelende zorgverleners de toegang tot uw dossier niet ontzeggen, omdat dit dossier een essentieel onderdeel is van een multidisciplinaire, geïntegreerde, veilige en kwaliteitsvolle behandeling.

Uw dossier bij andere Belgische zorgverleners: eHealth-platform

Met het eHealth-platform van de overheid kunnen alle Belgische zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens consulteren.

Als u hiermee instemt, moet u eenmalig een geïnformeerde toestemming geven. Dit kan

  • via de toepassing ehealthconsent
  • via uw huisarts, uw zorgverlener, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis.

Privacyreglement

Gezondheidscentrum Achterweide hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn patiënten. Wij hebben dan ook een privacyreglement opgesteld waarin wordt bepaald hoe we omgaan met uw persoonsgegevens zowel binnen uw patiëntendossier als daarbuiten, en wat uw rechten hierbij zijn.

Lees het volledige privacyreglement hier.