privacyreglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in ons gezondheidscentrum

 1. Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden ook enkele specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg, zoals onder meer deze vermeld in de Wet Patiëntenrechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de andere privacyregels. Meer informatie over uw overige rechten als patiënt vindt u in onze aparte brochure .

 1. Welke persoonsgegevens en waarom?

Onze diensten

In ons gezondheidscentrum kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden:

 • indien u patiënt bent: identificatiegegevens (o.a. naam, adres, leeftijd, geslacht, Rijksregisternummer, contactgegevens, openstaande facturen) en medische gegevens (o.a. diagnose, behandelingstraject, medicatie); of
 • indien u bent bij de behandeling van de patiënt als zorgverlener, dan wel als vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon: identificatiegegevens (o.a. naam, adres, hoedanigheid t.a.v. de patiënt, contactgegevens).

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het doelmatig beheer en beleid van onze gezondheidszorgdiensten, waaronder het financieel afhandelen van de behandeling en geschillenbeheer. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij onze diensten niet aanbieden. Uw gezondheidsgegevens zullen daarbij steeds verwerkt worden onder toezicht van een gezondheidszorgbeoefenaar. De AVG laat toe dat uw (gezondheids)gegevens voor deze doeleinden verwerkt kunnen worden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en vereisten.

In bepaalde gevallen kunnen of moeten wij uw persoonsgegevens ook overmaken aan derden. Meer informatie over de doeleinden van deze doorgifte en de wijze waarop dit gebeurt, vindt u hieronder bij “Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden”.

Camerabeelden

Gezondheidscentrum Achterweide tracht een veilige omgeving te creëren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Gezondheidscentrum Achterweide maakt hiervoor o.a. gebruik van bewakingscamera’s conform de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s.

De bewakingscamera’s bevinden zich zowel op publiek toegankelijke plaatsen als niet-publiek toegankelijke plaatsen. Het wettelijk pictogram inzake camerabewaking dat zichtbaar aanwezig is, maakt u er attent op dat er gefilmd wordt.

De beelden worden maximaal 30 dagen opgeslagen. De toegang tot en het gebruik van de beelden is beperkt overeenkomstig het recht op privacy en de principes van het gegevensbeschermingsrecht.

Deze beelden worden overgedragen aan politie indien er zich strafbare feiten of verdachte situaties hebben voorgedaan. Dit gebeurt op vraag van de politie of op eigen initiatief.

Voor het melden van verdachte situaties of voor vragen over privacy en het gebruik van de camerabeelden kan u mailen naar info@achterweide.be.

Cookies

Wat? Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst als u een website bezoekt.

Een cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en om rekening te houden met uw eerdere activiteiten (taalkeuze, nieuwsbrieven, …).

De server van de website kan enkel zijn eigen cookies lezen en heeft geen toegang tot andere gegevens op uw computer of mobiel toestel.

Welke cookies en waarom? De cookies die Gezondheidscentrum Achterweide gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties.

Ze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren, bepaalde diensten aan te bieden, om eventuele fouten te identificeren en/of onze website te optimaliseren.

Overzicht

Gezondheidscentrum Achterweide gebruikt technische cookies. Deze cookies kunnen gebruikt worden zonder uw toestemming.

Gezondheidscentrum Achterweide gebruikt daarnaast ook analytische en overige cookies. Voor deze cookies vragen wij eerst uw .  Het gaat om de volgende cookies:

 • Google Analytics: deze cookies dienen om het gebruik van onze website (bv. aantal clicks per pagina) te analyseren en worden maximaal 2 jaar bijgehouden;
 • Google Maps: kaarten met routes naar de praktijk;
 • Third party cookie van MindBody: via deze cookie weet het online afspraken- en betaalsysteem van MindBody dat u via de website van Gezondheidscentrum Achterweide komt;
 • Third party cookies van social media: deze cookies van derden worden gebruikt door deze derden om u als gebruiker van het externe platform te identificeren.

Cookie-instellingen in uw browser – Het is aangeraden om cookies aan te laten staan als u de Gezondheidscentrum Achterweide website bezoekt. Wilt u toch geen cookies gebruiken?  Pas dan uw instellingen van uw webbrowser aan.

Microsoft Internet Explorer

 • Klik in Internet Explorer op ‘Internetopties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, gebruikt u de schuifknop om de gewenste instelling voor cookies te kiezen.
 • Klik op ‘OK’.

Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van uw  browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
 • Click ‘Save’.

Lees meer over cookies op https://www.youronlinechoices.com/

 

 1. Onze plichten als gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum Achterweide (Praktijk Bornem BV, Meivuurstraat 41, 2200 Herentals) is volgens de AVG de voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk onder meer als volgt:

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan rechtstreeks gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via dit privacyreglement of een andere folder, beschikbaar in papieren versie of via onze website.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens   in principe niet voor andere doeleinden dan deze vermeld in dit Privacyreglement, tenzij u vooraf over deze andere doeleinden werd geïnformeerd en hiervoor – zo nodig – uw toestemming heeft gegeven.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Artsen, verpleegkundigen en paramedici van Gezondheidscentrum Achterweide mogen uw dossier inkijken, enkel op voorwaarde dat ze direct bij uw behandeling betrokken zijn en zolang deze betrokkenheid bij uw behandeling duurt. Ook administratieve medewerkers hebben toegang tot een deel van uw dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht..
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor medische gegevens in uw patiëntendossier is deze bewaartermijn in principe vanaf het laatste contact met de patiënt.

 

 1. Uw rechten als betrokkene:

U kan steeds met ons contact opnemen om uw rechten uit te oefenen:

 • indien u wil weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, waarom dit gebeurt en welke categorieën van personen toegang hebben tot deze gegevens. U kan echter niet rechtstreeks inzage krijgen in de persoonlijke notities van uw behandelaar. Na overlijden kunnen slechts bepaalde nabestaanden toegang krijgen tot uw patiëntendossier via een gezondheidszorgbeoefenaar, voor zover u zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet.
 • indien u een van die gegevens wenst (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).Voor een kopie van uw medisch of verpleegkundig dossier kan Gezondheidscentrum Achterweide evenwel een kostprijs aanrekenen. Gezondheidscentrum Achterweide is bovendien niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het aanvraagformulier aangeven.
 • indien u bepaalde persoonsgegevens wenst te laten corrigeren of aanvullen, voor zover deze persoonsgegevens inderdaad verkeerd of onvolledig zijn.
 • indien u wenst dat wij (tijdelijk of permanent) uw persoonsgegevens niet langer verwerken. Wij zullen echter niet steeds zomaar uw gegevens kunnen of moeten verwijderen. In verschillende gevallen kunnen of moeten wij uw gegevens bewaren. In dat geval zullen wij u informeren over de reden(en) waarom wij uw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen. Ingeval wij uw persoonsgegevens zouden verwijderen, dan houdt dit geen enkele erkenning in van het feit dat uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden.
 • voor alle andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden. Als u uw rechten wil uitoefenen, dan kunt u dit mondeling via een medewerker of via info@achterweide.be kenbaar maken aan Gezondheidscentrum Achterweide. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Uw rechten kunnen ook worden uitgeoefend door iemand anders:

 • indien u minderjarig bent en uw zorgverlener vaststelt dat u nog niet voldoende feitelijk bekwaam bent om zelfstandig uw rechten uit te oefenen: door de ouders of de voogd;
 • indien u meerderjarig bent en uw zorgverlener vaststelt dat u niet meer feitelijk of juridisch bekwaam bent om zelfstandig uw rechten uit te oefenen: door uw bewindvoerder (mits machtiging van de vrederechter) of door de personen zoals vermeld in de Wet Patiëntenrechten.

 

 1. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

In bepaalde gevallen zal het Gezondheidscentrum Achterweide uw persoonsgegevens kunnen of moeten overmaken aan derden. Deze gevallen worden hieronder beschreven. Buiten deze gevallen zullen uw persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve mits uw toestemming of wanneer dit anderszins wettelijk verplicht of toegelaten zou zijn of na anonimisering.

 • Externe zorgverleners

Uw persoonsgegevens kunnen mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bv. de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de tandarts, arts of therapeut) voor zover de doorgifte van deze persoonsgegevens nodig is voor uw gezondheidszorg.

Met het eHealth-platform van de overheid kunnen alle Belgische zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens consulteren.

Als u hiermee instemt, moet u eenmalig een geïnformeerde toestemming geven. Dit kan

 • via de toepassing ehealthconsent
 • via uw huisarts, uw zorgverlener, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis.

Als u een nieuwe tandarts, arts of therapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe tandarts, arts of therapeut op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Op uw verzoek of met uw instemming zullen wij uw dossier en alle nuttige of noodzakelijke inlichtingen  zo snel mogelijk overdragen aan uw nieuwe tandarts, arts of therapeut.  Uw patiëntendossier wordt dan aan uw nieuwe tandarts, arts of therapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via internet aan de nieuwe tandarts, arts of therapeut worden overgedragen. De overdragende en de ontvangende tandartsen, artsen of therapeuten moeten er dan wel beiden voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn (bv. via eHealth).

 • mutualiteiten

Gezondheidscentrum Achterweide kan de identificatie- en medische persoonsgegevens van patiënten eveneens doorgeven aan de mutualiteit van de patiënt voor zover dit overeenkomstig de toepasselijke socialezekerheidsregelgeving nodig is in het kader van de terugbetaling van verstrekte diensten.

 • bedrijfsondersteunende dienstverleners

Daarnaast kan Gezondheidscentrum Achterweide ook een beroep doen op verschillende bedrijfsondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van medische hulpmiddelen, IT-dienstverleners, boekhouders, bedrijfsrevisoren, enzoverder. Ook deze derden kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is om Gezondheidscentrum Achterweide bij te staan bij het uitvoeren van voormelde diensten. De doeleinden en rechtsgronden op basis waarvan deze persoonsgegevens door deze derden-dienstverleners worden verwerkt, zijn dezelfde als die op basis waarvan Gezondheidscentrum Achterweide deze persoonsgegevens verwerkt. Gezondheidscentrum Achterweide heeft met deze dienstverleners overeenkomsten afgesloten om te waarborgen dat zij uw persoonsgegevens enkel verwerken conform de instructies van Gezondheidscentrum Achterweide.

 • rechtsvorderingen

Gezondheidscentrum Achterweide kan de persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derden die Gezondheidscentrum Achterweide bijstaan in het kader van rechtsvorderingen (bv. aansprakelijkheidsgeschillen of onbetaalde facturen), zoals aansprakelijkheidsverzekeraars, gerechtsdeurwaarders en advocaten. De AVG laat toe dat Gezondheidscentrum Achterweide uw persoonsgegevens als zodanig mag delen voor zover dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

 • derden ingeval van een wettelijke verplichting

Gezondheidscentrum Achterweide kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden, zoals bv. overheidsdiensten, voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. het verplicht melden van bepaalde besmettelijke ziektes aan de overheid).

 

 1. Vraag of klacht?

Indien u meent dat de bepalingen van dit Privacyreglement of van de AVG niet worden nageleefd, dan heeft u het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u klachten of andere vragen heeft, verzoeken wij u echter vriendelijk om deze eerst aan ons voor te leggen, zodat wij naar een oplossing voor uw probleem kunnen zoeken. Gezondheidscentrum Achterweide, dan wel uw tandarts, arts of therapeut zullen hierover dan graag met u in gesprek gaan.

 

 1. Wijzigingen

Gezondheidscentrum Achterweide behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te wijzigen. U dient dus steeds de meest recente versie te raadplegen.

Laatste wijziging: 13 mei 2020.