logopedie

Bij deze discipline ligt de nadruk op communicatie en omvat het onderzoeken en behandelen van moeilijkheden die hierbij kunnen voorkomen. Daaronder vallen niet alleen taal- en spraakgerelateerde problemen, maar ook moeite hebben bij het lezen en schrijven.

Hierbij de problemen waarvoor u bij ons terecht kan.

Leerstoornissen - Dyslexie/Dyscalculie

Er is sprake van een leerprobleem wanneer een schoolgaand kind moeilijkheden ervaart bij het leren lezen, schrijven of rekenen. Wanneer na intensieve begeleiding, de problemen aanwezig blijven, kan er een leerstoornis vastgesteld worden (dyslexie of dyscalculie). Dit gebeurt steeds in samenspraak met de leerkracht en de school. Het is belangrijk om deze problemen tijdig te erkennen, zodat het kind op lange termijn geen kansen ontnomen worden.

Taalstoornissen - Dysfasie

Wanneer bij jonge kinderen de taalontwikkeling traag of weinig evolueert, kan er sprake zijn van een taalstoornis. Dit kan zich voordoen bij zowel het taalbegrip als de taalproductie. Concreet kan het opvallen dat nieuwe woordenschat moeilijk blijft hangen, kinderen eenvoudige zinnen blijven
gebruiken, mondelinge opdrachten verkeerd worden begrepen, enz.

Bij deze stoornissen is het belangrijk om na te gaan of er een zuiver taalprobleem is. Hiervoor dient steeds bijkomend een gehooronderzoek en
een IQ-test afgenomen te worden.

Foutieve mondgewoonten - OMFT

Foutieve mondgewoonten zijn gedragingen van voornamelijk de tong, die een negatief effect hebben op het gebit en kaakstand. Hierdoor kunnen ze een foute articulatie of kaakproblemen in de hand werken. Duimzuigen, tongpersen, open mondgedrag en foutief slikken worden het best afgeleerd, zeker ter voorbereiding/voorkoming van een (latere) orthodontische ingreep.

Articulatiestoornissen

Dit zijn alle problemen waarbij klanken verkeerd uitgesproken worden. De meest voorkomende zijn fouten aan de ‘r’ of ’s’ (lispelen). Deze kunnen alleenstaand zijn (zuiver articulatieprobleem) of samengaan met andere moeilijkheden (vb. Foutief slikken).


Werkwijze

Voor bovenstaande stoornissen is het mogelijk om terugbetaling van de mutualiteit te krijgen. Hier zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden.
Daarom wordt er een strikte procedure gevolgd:

  1. Intakegesprek: hierbij wordt een beeld van de problemen gevormd. Er volgt een doorverwijzing naar een huisarts/arts-specialist voor een voorschrift voor een logopedisch onderzoek/bilan, en er wordt een afspraak gemaakt voor het onderzoek.
  2. Logopedisch onderzoek: hierbij wordt er dieper gepeild naar de ernst van de problematiek. De resultaten van dit onderzoek zijn bepalend voor eventuele terugbetaling van de therapie. Wanneer men hiervoor in aanmerking komt, dient men een voorschrift voor therapie bij een arts-specialist
    te bekomen.
  3. Opstart therapie: zodra het voorschrift en eventuele extra onderzoeken in orde zijn, kan er gestart worden met de therapie. De aanvraag tot terugbetaling bij de mutualiteit gebeurt door de logopedist.

maak een afspraak

carolien.de.schutter@achterweide.beBel voor afspraak: 03 227 12 87

onze logopedist

Carolien De Schutter

RIZIV nummer 6-04426-78-802


tarieven

De logopedist is niet geconventioneerd.

Intake: 15 euro
Aanvangsbilan: 40,45 euro per 30 min.
Evolutiebilan: 66,80 euro
Therapie 30 min: 33,40 euro
Therapie 60 min: 67,07 euro

Extra info terugbetaling

Er is terugbetaling door het Riziv voorzien.

Indien er geen terugbetaling door het Riziv aangeboden kan worden, wordt de aanvullende verzekering van de mutualiteit aangesproken. De tarieven zijn anders en het terugbetaalde bedrag hangt af van uw mutualiteit. Voor meer info mag u altijd contact opnemen.


links